Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu “ Najpopularniejsza krowa w necie
(zwany dalej Regulaminem)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® (zwanym dalej „Serwisem Facebook”).

 2. Organizatorem Konkursu pod nazwą “ Najpopularniejsza krowę w necie” (zwanego dalej “Konkursem”) jest BOSMED Sp. z o.o. sp. k., 08-110 Siedlce, ul. Dolna 24, Stok Lacki, NIP 8212640978.

 3. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage Bosmed o nazwie „Bosmed.PL” na stronie: https://www.facebook.com/BosmedPL w serwisie społecznościowym Facebook® (zwanym dalej „fanpage ”).

 4. Konkurs trwa od dnia 19.01.2024 r. od godziny 08:00 do dnia 09.02.2024 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Termin Konkursu”).

 5. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych zgłoszeń konkursowych i zwiększenie popularności fanpage wśród użytkowników Serwisu Facebook.

 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do Serwisu Facebook.

 7. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

 8. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa
  w Konkursie).

 9. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady Konkursu i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji
  i wykładni Regulaminu.

 10. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
  w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 12. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora,
  a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem §2 ust. 6, może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca łącznie w Terminie Konkursu następujące warunki:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

 2. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem;

 3. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;

 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;

 5. wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Uczestnika na fanpage „Bosmed.pl” w serwisie Facebook® w przypadku Zwycięstwa;

 6. wypełnienie zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem.

 1. Przystąpienie do Konkursu i jednocześnie akceptacja Regulaminu Konkursu, w tym złożenie oświadczeń o spełnieniu wymagań, o których mowa w §2 ust.2 lit c-e Regulaminu, następuje poprzez opublikowanie przez Uczestnika wpisu (komentarza) pod postem dotyczącym Konkursu na fanpage „Bosmed.pl” w momencie jego opublikowania.

 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, osoby wchodzące
  w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne – o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję, nienawiść itp.

 6. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

 7. Jeżeli Uczestnik opublikuje więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, żadne z opublikowanych przez Uczestnika zgłoszeń nie będzie brało udziału w Konkursie.

§3 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika zdjęcia krowy, oraz przedstawienia jej imienia (ksywy), pod postem ogłaszającym konkurs na fanpage z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.

 2. Tylko pełne wypełnienie zadania konkursowego pod postem konkursowym będzie uznawane za wykonanie zadania konkursowego.

 3. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:

 1. nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora;

 2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizatora;

 3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;

 4. musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone
  w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia lub kolażu zdjęć, które nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone prawami osób trzecich;

 5. musi być umieszczone w formie zdjęcia oraz napisania komentarzu nazwy krowy;

 6. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek
  z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Wówczas nagroda lub nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Z udziału
  w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w §2 Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika
  w wiadomości prywatnej na fanpage „Bosmed.pl” o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach.

 2. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia, które naruszają postanowienia §3 ust. 2 lit. a-f.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ORAZ NAGRODY

 1. Miejsca 1,2,3 zostaną wyłonione wśród trzech poprawnie wypełnionych zadań konkursowych, które uzyskały największa liczbę reakcji (super, lubię to, wow, hahaha, trzymaj się, itp.). Miejsce 1- największa liczba reakcji, kolejne miejsca w zależności od liczby reakcji.

 2. Zwycięzca miejsca 4,5,6 zostanie wyłoniony przez komisję, składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).

 3. Komisja Konkursowa wyłoni najciekawsze zdjęcie oraz imię, opublikowane pod postem konkursowym na fanpage, które w opinii Komisji Konkursowej wyróżni się i spełni kryteria, określone w Regulaminie, i przyzna ich autorom nagrody (dalej jako „Zwycięzcy”).

 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w komunikacie pod postem
  po zakończeniu Konkursu bądź w osobnym poście w dniu 15.02.2024 r.

 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani pod postem konkursowym – oznaczeni w komentarzu. Zwycięzcy zostaną proszeni w wiadomości prywatnej w celu uzgodnienia warunków przekazania Nagrody.

 1. Nagrody dla Zwycięzców to:

1. Miejsce: Energia plus beczka 220kg.

2. Miejsce: Energia Betakaroten beczka 200kg

3. Miejsce: Zestaw naszych produktów: Drink 10szt, Carobio 1szt, HepaShot 3szt, Gold mint 0,5kg

4,5,6. Miejsce: Polar marki BOSMED, Fartuch dojarza, Kubki 2szt.

 1. W celu otrzymania Nagrody, każdy Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 5 dni
  od zamieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (w poście podsumowującym Konkurs) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej
  na fanpage dane, tj., swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz adres niezbędny do dostarczenia nagrody. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

 4. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 5. Nagroda zostanie przekazana pocztą, na adres podany przez Zwycięzcę w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych kontaktowych Zwycięzcy.

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: biuro@bosmed.pl W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS-FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 1 dnia od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e – mail.

 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres biuro@bosmed.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody
  i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage „Bosmed.pl”.

 3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.